Novosti Sport Događanja

Nova pravila i cijene za odlaganje i odvoz komunalnog otpada

02.02.2018. / Ivana Ćurić

Ured za zaštitu okoliša i VG Čistoća uz pomoć stručnog konzultanta napravili su prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice.

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje se provodi elektroničkim putem, traje do 22. veljače, a potom će se prijedlog ove odluke uputiti na sjednicu Gradskog vijeća koje tu odluku mora izglasati.

Prema nacrtu ODLUKE kriterij za obračun odvoza otpada prema Prijedlogu je zapremnina spremnika za miješani komunalni otpad, odnosno biorazgradivi komunalni otpad, pomnožena s brojem pražnjenja u mjesecu.

Standardne veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada i u okviru javne usluge i spremnika za sakupljanje posebnih vrsta otpada u okviru povezane usluge na obračunskom mjestu građana su 80 L, 120 L, 240 L, 360 L, 1.100 L, 3.000 L, 5.000 L i 7.000 L.

Za korisnike koji koriste zajedničke spremnike (npr. u stambenim zgradama) ukupna zapremnina spremnika računa se tako da se za broj osoba u svakoj stambenoj jedinici odnosno poslovnom prostoru odredi veličina spremnika sukladno  tablici na slici, a dobivena zapremina zajedničkih spremnika za otpad u pravilu se postavlja u vidu manjeg broja većih spremnika za otpad.-Korisnici koji trenutno koriste spremnik zapremine 120 L za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, a prema gornjoj tablici trebali bi koristiti spremnik od 80 L, nastavit će koristiti postojeći spremnik od 120 L, a u slučaju potrebe za zamjenom spremnika dodijelit će im se standardni spremnik zapremine 80 L, sukladno gornjoj tablici-stoji u nacrtu Odluke.

Svi građani koji koriste uslugu odvoza miješanog komunalnog otpada, a stalno koriste nekretninu, barem jednom mjesečno bit će dužni predati kante s miješanim komunalnim otpadom na odvoz i jednom mjesečno biootpad u odgovarajućoj posudi, što će biti uračunato u cijenu obvezne minimalne javne usluge.

Cijena javne usluge uključuje iznos Posebne naknade za izgradnju građevina i investicijsku nabavu opreme za gospodarenje komunalnim otpadom te sanaciju neusklađenih odlagališta, sukladno Zakonu (u daljnjem tekstu: posebna naknada), koju davatelj javne usluge prikuplja od korisnika javne usluge i uplaćuje jednom mjesečno u Proračun Grada, a Gradu dostavlja evidenciju naplate posebne naknade.


Što uključuje usluga?

VG Čistoća prema nacrtu odluke dužna je omogućiti primopredaju biootpada najmanje jednom svakih sedam dana, miješanog komunalnog otpada najmanje jednom svakih 14 dana, ambalažnog otpada (plastične i metalne ambalaže) najmanje jednom svakih 14 dana, a otpadnog papira/kartona te otpadnog ambalažnog stakla najmanje jednom unutar obračunskog razdoblja.

U svim reciklažnim dvorištima dozvoljeno je odlaganje, bez naknade za korisnike javne usluge, svih količina i vrsta komunalnog otpada koje odgovaraju količinama i vrstama komunalnog otpada nastalima u kućanstvu fizičkih osoba.

U okviru usluge odvoza otpada uključeno je: sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada; sakupljanje glomaznog komunalnog otpada u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu te najmanje jednom godišnje odvozom s adrese obračunskog mjesta korisnika javne usluge, na poziv korisnika javne usluge, u količini ne većoj od 5 kubika; sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom dvorištu.

VG Čistoća dužna je prikupljati i odvoziti komunalni otpad s područja Grada u skladu sa Zakonom, Uredbom i ovom Odlukom te drugim propisima; zatim osigurati građanima spremnike za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada, i na zahtjev građana komposter za kompostiranje biootpada; također je poduzeće dužno označiti spremnike identifikacijskom oznakom (povezanom u evidenciji davatelja javne usluge s obračunskim mjestom korisnika javne usluge i oznakama davatelja javne usluge i oznakom otpada koji se u njemu prikuplja; izraditi raspored sakupljanja komunalnog otpada, do 20. 12. tekuće godine za iduću godinu dostaviti korisniku javne usluge raspored sakupljanja otpada,voditi evidenciju o preuzetoj količini miješanog komunalnog otpada i biootpada; osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja, odnosno vrsti spremnika u koji je odložen; izraditi cjenik javne usluge i objaviti ga na mrežnoj stranici i za njega prije donošenja odnosno izmjene ishoditi suglasnost nadležnog tijela Grada; gospodariti odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje, prijevoz i privremeno skladištenje te predaju ovlaštenim osobama na zbrinjavanje tog otpada.

Prijedlog odluke propisuje i kazne za građane koji unesu laže podatke u Izjavu s podacima o prikupljanju mješovitog komunalnog otpada, ako nakon obavijesti od VG čistoće ne preuzme spremnik veće zapremnine ako se prema evidenciji gradske firme pokaže da je prethodna dva mjeseca odlagao veću količinu otpada.

Kazne će biti i za one koji odlažu van spremnika ili ne predaju otpad te za one koji u reciklabilni spremnik odlažu otpad odlaže druge vrste, ili ostavi kantu za otpad u dane koji su predviđeni za odvoz druge vrste otpada, a nadzor nad svime će provoditi komunalni redar.

Podijeli