Novosti Sport Događanja

Otvara se natječaj za dodjelu štandova sa svijećama i cvijećem, poznate početne naknade za korištenje lokacija

27.09.2021. / Petar Brnada

Grad Velika Gorica raspisuje Natječaj za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih naprava – štandova, klupa i peći za pečenje plodina na području Grada Velike Gorice.

Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe, a lokacije za prodaju cvijeća i svijeća dodjeljuju se od 25.10.2021. do 02.11.2021. godine. Na lokacijama se postavljaju pokretne naprave otvorenog tipa tlocrtne površine do 2,00 m2 u vlasništvu natjecatelja. Štand treba biti jednostavnog i modernog oblikovanja od prirodnih materijala tamnijih neupadljivih boja.

Lokacije za prodaju plodina dodjeljuju se od 25.10.2021. do 02.11.2021. godine. Na lokacijama se postavljaju peći za pečenje plodina u vlasništvu natjecatelja tlocrtne površine do 2,00 m2.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je osam dana od dana objave natječaja u tisku, a ponuda mora sadržavati: ime i prezime ponuđača, njegovo prebivalište, OIB, izvadak iz obrtnog registra ili uvjerenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava (za fizičke osobe) – ne stariji od 30 dana, naziv tvrtke s adresom sjedišta, OIB tvrtke, osobe ovlaštene za zastupanje i izvadak iz sudskog registra (za pravne osobe) – ne stariji od 30 dana te potpis i pečat.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos naknade za korištenje lokacije. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude isti iznos naknade za korištenje lokacije, pravo na dodjelu lokacije ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici gradske uprave.

Ponude će biti javno otvorene dana 07.10.2021. godine u prostoriji vjenčane sale u prizemlju zgrade gradske uprave Grada Velike Gorice, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34.

Sve detalje natječaja možete pronaći na gradskim web stranicama OVDJE.

Podijeli