Novosti Sport Događanja

Mjerenja kvalitete zraka u Mičevcu, Gorici, Mraclinu i Donjoj Lomnici

23.04.2018. / Ivana Ćurić

Ured za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice krajem 2017. i početkom 2018. godine putem ovlaštenika Dvokut ECRO d.o.o. izvršio je mjerenja posebne namjene kvalitete zraka na području grada i tri susjedna naselja.

Mjerenje koje je Grad dužan napraviti po Zakonu o zaštiti zraka obavljeno je na četiri lokacije: Mičevec, Donja Lomnica, Mraclin i Velika Gorica te je izrađen predmetni Program, koji se stavlja na javno savjetovanje.

-Tijekom 2016. godine na mjernoj postaji Velika Gorica zabilježena su prekoračenja graničnih vrijednosti lebdećih čestica PM2,5 u zraku, zbog čega je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, sukladno članku 46. Zakona o zaštiti zraka, zatražila od Grada Velike Gorice izradu Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na lebdeće čestice PM2,5 na području Grada Velike Gorice, koji je u sklopu istog ugovora izradio ovlaštenik Dvokut ECRO d.o.o. te koji se također stavlja na javno savjetovanje u trajanju od 30 dana prije upućivanja na donošenje Gradskom vijeću Grada Velike Gorice-poručili su iz Grada.

Cilj ovog Akcijskog plana je definirati mjere i plan njihove provedbe s ciljem postizanja razina onečišćenja zraka ispod zadanih graničnih vrijednosti za lebdeće čestice PM2.5 na području Grada Velike Gorice, odnosno razinu onečišćenosti ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji ili je najmanji mogući rizik od štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini.

Navedene lokacije odabrane su na temelju potencijalne ugroženosti kvalitete zraka: Mičevec zbog blizine odlagališta komunalnog otpada Prudinec - Jakuševec, gradska četvrt Stari grad u Velikoj Gorici zbog blizine Zrakoplovno-tehničkog zavoda Velika Gorica i gradskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te separacije šljunka tvrtke Velkom, Mraclin zbog blizine odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava te Donja Lomnica zbog trase uzletno - sletne staze Zračne luke dr. Franje Tuđmana

Mjerenje krajem 2017. i početkom 2018. godine je uključivalo ispitivanje koncentracija sumporovog dioksida (SO2), oksida dušika (NO, NO2), lebdećih čestica (PM10), ugljikovog monoksida (CO), ugljikovog dioksida (CO2), amonijaka (NH3), ozona (O3), sumporovodika (H2S) te benzena, toluena i ksilena (BTX). 

Provedena mjerenja su pokazala da su na tri od četiri lokacije koncentracije dušikovog dioksida i lebdećih čestica PM10 povišene. U slučaju NO2 povišene koncentracije izmjerene su na lokacijama u naseljima Mraclin i Donja Lomnica te na području gradske četvrti Stari Grad (Velika Gorica). U slučaju PM10 povišene koncentracije izmjerene su na lokacijama u naseljima Mičevec, Mraclin te također na području gradske četvrti Stari Grad (Velika Gorica).

U Mičevcu povišena i koncentracija benzena

U podacima stoji kako bi se u naselju Mičevec pozornost trebala obratiti i na moguće povišene koncentracija benzena. Izmjerene vrijednosti koncentracija sumporovog dioksida, ugljikovog monoksida i amonijaka na sve četiri lokacije dovoljno su niske da se može pretpostaviti da bi i na godišnjoj razini bile ispod graničnih vrijednosti zadanih Uredbom. Izmjerene vrijednosti sumporovodika (i satne i 24 h) na svim su lokacijama također ispod zadanih godišnjih vrijednosti (GV) te se može pretpostaviti da zrak nije ozbiljnije ugrožen s obzirom na H2S, ali budući da koncentracije nisu drastično niže od zadanih GV koncentracijama sumporovodika potrebno je pridodati određeni značaj.

Mjerenja koncentracija ozona pokazala su niske vrijednosti na svim odabranim lokacijama, no povišene koncentracije ozona karakteristične su za topli dio godine te bi mjerenja koncentracija prizemnog ozona i prekursora ozona trebalo ponoviti u periodu od svibnja do srpnja čime bi se dobio i temelj za ocjenu doprinosa koncentracija ozona AOT40 parametru i mogućem utjecaju ozona na vegetaciju.

Iz Grada ističu kako zbog nedostatnih podataka nije moguće sa sigurnošću utvrditi uzroke prekoračenja graničnih vrijednosti ovih čestica koje onečišćuju zrak na području Grada.

- S velikom vjerojatnošću i stručnim utemeljenjem, može se pretpostaviti da se radi o emisijama čestica iz prometa (ispušni plinovi vozila u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu) i ložišta (toplinske stanice koje pogoni loživo ulje, peći u privatnim stambenim objektima koje se lože na kruto gorivo – drvo), budući da su prekoračenja graničnih vrijednosti izmjerena u sezoni grijanja i veće potrošnje goriva radi niskih temperatura zraka-dodali su iz Grada.

Programom i akcijskim planom, kojeg možete preuzeti OVDJE, predviđaju se mjere koje bi dugoročno trebale popraviti kvalitetu zraka na području Grada.

 

Podijeli